V Uradnem listu RS št. 95 z dne 1. september 2023 je izšel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Začel je veljati 2. septembra 2023. S tem zakonom se zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: poplave in plazovi) določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov.

Zakon obsega 173 členov, v katerih vsebinsko: i) spreminja in dopolnjuje vrsto zakonov; ii) odstopa od določb posameznih zakonov; iii) določa začasne ukrepe.

Med začasnimi ukrepi na področju urejanja vodotokov zakon med drugim določa:

  • (2. alineja 132. člena): “(2) Kot obnova zaradi poplav in plazov poškodovanih objektov vodne infrastrukture, drugih vodnih objektov in naprav ali ureditev v upravljanju ministrstva ter vodnih in priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva se šteje tudi zagotavljanje dodatnih razlivnih površin, pretočnosti strug obstoječih ali v poplavah novonastalih vodotokov, tudi za visoke vode s 100 ali več-letno povratno dobo, najmanj pa za visoke vode z 20-letno povratno dobo.”.
  • (4. alineja 132. člena): “(4) Pri obnovi zaradi poplav in plazov poškodovane vodne infrastrukture, drugih objektov, namenjenih za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, in vodotokov je potrebno zagotoviti ustrezno velikost in zmogljivost objekta na način, da objekti na vodotokih I. reda prevajajo visoke vode pri pretoku Q100 in zagotavljajo varnostno višino ter upoštevajo vpliv podnebnih sprememb.”