Slovenian Links

 


Povezave na slovenske spletne strani

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Drugi slovenski kongres o vodah 2017, Podčetrtek, Slovenija – zbornik.
Inštitut za vode Republike Slovenije (IzVRS).
Kazalci okolja v Sloveniji (spletna stran ARSO) – spletišče omogoča dostop do preko 180 kazalcev okolja, temelječih na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj kakšnega pojava.
Ministrstvo za obrambo (MORS), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), pregledovalnik eVode in Atlas voda.
Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program UNESCO – del Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (SNKU). Urad za UNESCO opravlja strokovno-upravne naloge za SNKU.
OPSI – Odprti podatki Slovenije: Opozorilne karte poplav.
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07).
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 68/08).
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).