Vlada Republike Slovenije je na svoji 68. redni seji dne 7. septembra 2023 ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Med njenimi prednostnimi nalogami so:

  • organizacijska, strokovna in druga pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov;
  • naloge, povezane s svetovanjem, sodelovanjem, nudenjem pomoči pri načrtovanju in projektiranju obnove poškodovanih in uničenih objektov, usklajevanjem in usmerjanjem, ki se nanašajo zlasti na:
  • svetovanje pri odločitvah glede načina obnove in nudenje druge strokovne pomoči v zvezi z obnovo objektov,
  • koordiniranje priprave dokumentov, potrebnih za izdelavo programov odprave posledic nesreče,
  • pomoč pri pripravi dokumentacije osebam zasebnega prava za pripravo vlog za pridobitev javnofinančnih sredstev,
  • nudenje pravnega in finančnega svetovanja prizadetim občinam in osebam zasebnega prava v zvezi z obnovo,
  • koordiniranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo, razen za gradnjo državne infrastrukture in obnovo energetske gospodarske javne infrastrukture z izjemo obveznosti obveščanja,
  • sodelovanje pri nadzoru smotrne in namenske rabe javnofinančnih sredstev in drugih virov financiranja obnove in
  • pomoč pri organizaciji strokovnega nadzora nad gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
  • koordinacija dela nevladnih in humanitarnih organizacij, občin in drugih subjektov v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.

Do vzpostavitve vladne službe kot samostojnega proračunskega uporabnika, se sredstva za njeno delovanje v letu 2023 zagotovijo iz veljavnega finančnega načrta Kabineta predsednika vlade. Pravice porabe za novoustanovljeni organ za leti 2024 in 2025 so načrtovane v predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in predlogu proračuna za leto 2025.

V vladni službi bo predvidoma 7 zaposlenih. Poleg državnega sekretarja, ki vodi vladno službo, še 6 javnih uslužbencev, ki bodo v vladno službo premeščeni z različnih ministrstev.

Vir: Kabinet predsednika vlade
(vir: spletna stran Vlade RS – https://www.gov.si/novice/2023-09-07-68-redna-seja-vlade-republike-slovenije/)