Novi minister za naravne vire in prostor (MNVP), g. Jože Novak, je 6. februarja 2024 ustanovil trinajstčlanski Svet za vode. Med njimi so tudi trenutni in nekdanji sodelavci Unesco Katedre za zmanjševanje tveganj: mag. Rok Fazarinc, dr. Pavel Gantar, dr. Lidija Globevnik, dr. Andrej Kryžanowski in dr. Matjaž Mikoš.

Naloge Sveta za vode so strokovno svetovanje v obliki strokovnih mnenj in priporočil ministru o obstoječih in predlaganih ukrepih na področju upravljanja z vodami ter:
– spremljanje stanja, priprava analiz in priporočil ter ukrepov na področju upravljanja voda – priprava in spremljanje izvajanja strateških, programskih in drugih dokumentov, ki so povezani z upravljanjem z vodami ter opredelitev do poročil o njihovem izvajanju ter predlaganje ukrepov za njihovo bolj učinkovito izvajanje;
– priprava in spremljanje predpisov, predlogov predpisov ter stanja in priprava predlogov ukrepov za izboljšavo upravljanja z vodami v skladu z najnovejšimi strokovnimi dognanji;
– priprava letnega in drugih poročil o svojem delu;
– sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijami ter lokalnimi skupnostmi na področju upravljanja z vodami.

Vsa strokovna mnenja, priporočila ministru, opredelitve in predlogi ukrepov iz prejšnjega odstavka so nezavezujoča.